STOP
Teleporadom

Kierujemy petycję do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego, w której żądamy, aby umożliwił Polakom normalny dostęp do pełnej opieki medycznej.

6367 – tyle osób podpisało protest

Stop teleporadom!

Miały stanowić bezpieczną formę świadczenia medycznego, ograniczającego rozprzestrzenianie się COVID-19, a stały się gwoździem do trumny i tak już niewydolnej służby zdrowia. Teleporady to od blisko roku zmora milionów Polaków, którzy ze względu na tzw. pandemię koronawirusa nie mogą w pełni korzystać z przysługujących im świadczeń. Dlatego kierujemy petycję do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego, w której żądamy, aby umożliwił Polakom normalny dostęp do pełnej opieki medycznej.


Mija rok od wykrycia pierwszego przypadku zarażenia COVID-19 w Polsce. Przez ten czas, oprócz wielu zupełnie niezrozumiałych i często wręcz absurdalnych obostrzeń, które zrujnowały życie niejednego obywatela, doczekaliśmy się też całkowitej zapaści służby zdrowia.


Każdego dnia słyszymy o kolejnych przypadkach zachorowań i zgonów z powodu koronawirusa, jednak mało kto zwraca uwagę na „ciche ofiary” pandemii, których prawdziwe problemy rozpoczęły się w momencie ograniczenia im dostępu do profesjonalnej i bezpośredniej opieki medycznej.


Oparcie niemal całej służby zdrowia o teleporady niesie ze sobą tragiczne skutki. Od kilku miesięcy odnotowujemy w Polsce rekordowy wskaźnik liczby zgonów, diagnostyka onkologiczna spadła o 30%, Polacy zaniechali rutynowych badań, a niezbędne zabiegi przesuwane są w czasie na bliżej nieokreślone terminy…


Taka postawa Ministerstwa Zdrowia jest całkowicie sprzeczna z Przysięgą Hipokratesa, której naczelną zasadą etyczną jest, aby przede wszystkim nie szkodzić pacjentowi.


Dlatego też apelujemy do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, aby kierowany przez niego resort wreszcie skończył z powszechnymi teleporadami i zapewnił nam odpowiednią opiekę medyczną, taką na jaką zasługujemy i taką, za którą płacimy swoje ciężko zarobione pieniądze.

Treść petycji:

Szanowny Panie Ministrze!


Od roku działania Ministerstwa Zdrowia ukierunkowane są przede wszystkim na pomoc osobom chorującym na COVID-19. W dobie panującej epidemii jest to w pełni zrozumiałe, jednak mam wrażenie, że w tym czasie zupełnie zapomniano o innych chorych, wcale nie mniej potrzebujących pomocy.


Z przykrością zauważam, że w zdecydowanej większości przypadków opieka medyczna w Polsce została ograniczona wyłącznie do teleporad, co znacząco utrudnia skuteczną diagnostykę oraz planowanie i prowadzenie całego procesu leczenia.


W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że wcale nie neguję sensu istnienia samych teleporad. Dzisiejszy świat oferuje nam dostęp do coraz bardziej zaawansowanych technologii, z których wiele branż – a w szczególności medycyna – wręcz powinny korzystać. Czym innym jednak jest wystawienie e-recepty dla pacjenta regularnie przyjmującego te same leki, a czym innym diagnoza choroby nowotworowej wyłącznie na podstawie rozmowy przez telefon.


Niech o nieskuteczności tego typu polityki medycznej świadczy olbrzymi wzrost wskaźnika zgonów w naszym kraju. Wiele tych osób to wcale nie ofiary COVID-19, a obywatele, którzy nie mogli się normalnie leczyć lub też zastraszeni koronawirusem nie poddawali się rutynowym badaniom. Spadek wykrywalności raka o 30% również jest bardzo wymowny…


… Dlatego apeluję do Pana o przywrócenie działalności placówek medycznych i całej służby zdrowia do okresu sprzed tzw. pandemii koronawirusa. Każdy dzień zwłoki to potencjalnie kolejne osoby, które mogą przepłacić aktualny stan rzeczy swoim zdrowiem, a nawet życiem.


Z poważaniem

Stop teleporadom!

Podpisz petycję do Ministra Zdrowia , Adama Niedzielskiego i zażądaj, aby kierowany przez niego resort umożliwił Polakom normalny dostęp do pełnej opieki medycznej.

Informujemy, że Państwa dane osobowe podane powyżej są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych osobowych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy oraz jej realizacji zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza wyłącznie Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem przez każde ze Stowarzyszeń w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności każdego ze Stowarzyszeń – przetwarzanie w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu każdego ze Stowarzyszeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na tej podstawie Państwa dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA”). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenia powyżej wskazanych celów statutowych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres do korespondencji lub adres e-mail każdego ze Stowarzyszeń tj.: na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl lub adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz każdego ze Stowarzyszeń usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez każde ze Stowarzyszeń (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o tożsamych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez każde ze Stowarzyszeń działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>